Příprava, struktura a vlastnosti kompozitních Ag-FeOx nanočástic

Název práce v jazyce práce
Příprava, struktura a vlastnosti kompozitních Ag-FeOx nanočástic
Autor práce
Viola Tokárová

Název práce česky
Příprava, struktura a vlastnosti kompozitních Ag-FeOx nanočástic
Název práce anglicky
Synthesis, structure and properties of composite Ag-FeOx nanoparticles
Školitel/vedoucí práce
prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
Obhájeno dne
3. června 2010
Fakulta
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav
Ústav chemického inženýrství
Akademický rok obhajoby
2009
Obor studia
Chemické inženýrství,bioinženýrství a matemat. model.procesů ( na webu studuj.vscht.cz )
ID práce
10757

Abstrakt česky

Abstrakt anglicky

Stáhnout dokumenty

Plný text je k dispozici pouze v tištěné formě k nahlédnutí v knihovně ústavu 409.
Posudek oponenta/ů práce, záznam průběhu obhajoby včetně výsledku obhajoby jsou dostupné po předchozí domluvě v Archivu VŠCHT Praha.