Studium kinetiky suché neturalizace kyseliny dodecyl-bezensulfonové s ohledem na granulaci detergentů

Název práce v jazyce práce
Studium kinetiky suché neturalizace kyseliny dodecyl-bezensulfonové s ohledem na granulaci detergentů
Autor práce
Marek Schöngut

Název práce česky
Studium kinetiky suché neturalizace kyseliny dodecyl-bezensulfonové s ohledem na granulaci detergentů
Název práce anglicky
Investigation of dry neutralisation kinetics of dodecyl-benzene sulfonic acid with regards to detergent granulation
Školitel/vedoucí práce
prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
Obhájeno dne
13. září 2010
Fakulta
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav
Ústav chemického inženýrství
Akademický rok obhajoby
2009
Obor studia
Chemické inženýrství,bioinženýrství a matemat. model.procesů ( na webu studuj.vscht.cz )
ID práce
10755

Abstrakt česky

Abstrakt anglicky

Stáhnout dokumenty

Plný text je k dispozici pouze v tištěné formě k nahlédnutí v knihovně ústavu 409.
Posudek oponenta/ů práce, záznam průběhu obhajoby včetně výsledku obhajoby jsou dostupné po předchozí domluvě v Archivu VŠCHT Praha.